About Us | GIVEN

Teie ostukorv on tühi. Palun lisage tooteid ostukorvi, et jätkata

Tühista kõik
Kokku:
€ 0.00
Vormistage ost

Videojälgimise eeskirjad

Videojälgimise eeskirjad

07.04.2022

Need on OÜ GIVEN ESTONIA, registrikood 14505229, mille juriidiline aadress on Peterburi tee 46, Tallinn, 11415, (edaspidi: Given) tingimused, mida kohaldatakse Giveni kaupluste videovalve suhtes kogu Eestis.

1. ANDMETÖÖTLUSE ALUS JA EESMÄRK

Videovalve ja videotöötluse aluseks on Giveni õigustatud huvi. Given teostab oma müügikohtades videovalvet, et ennetada, kontrollida ja avastada võimalikke kuritegusid (vargused, huligaansus jne) ning tagada meie töötajate, klientide ja kaupluste turvalisus. Videosalvestised aitavad meil avastada ebaseaduslikke tegevusi, nagu sissemurdmised ja vargused, vara kahjustamine, uurida juhtumeid ja kasutada neid tõenditena, kui me võtame ühendust õiguskaitseasutustega, et kaitsta oma õigusi või võtta õiguslikke meetmeid.

2. ISIKUANDMETE KATEGOORIAD

Töötleme videomaterjali külastajatest ja töötajatest meie kaupluses. Meie kasutatavad videovalveseadmed heli ei salvesta. Meie kaupluste külastajaid ja töötajaid teavitatakse kauplustes toimuvast videovalvest infosiltidega.

3. ANDMETE SÄILITAMISE AEG

Videovalve salvestisi säilitatakse maksimaalselt 30 päeva, välja arvatud juhul, kui salvestis sisaldab juhtumi uurimiseks ja avastamiseks vajalikku teavet. Sel juhul säilitatakse salvestis kuni juhtumi selgitamiseni või vastava uurimise lõpetamiseni.

4. ANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Me võime oma õiguslike kohustuste täitmiseks edastada seadusega sätestatud juhtudel teie isikuandmeid õiguskaitseasutustele ning riigi- ja omavalitsuse asutustele. Samuti võime edastada teie isikuandmeid õiguskaitseasutustele, samuti riiklikele ja kohalikele asutustele, et järgida nende õiguslikke huve, koostades, esitades ja kaitstes õiguslikke nõudeid.

5. TEIE ÕIGUSED

5.1. Teil on õigus võtta ühendust Giveniga, et saada teavet selle kohta, kuidas me teie andmeid töötleme e-posti teel: [email protected] või kirjutades meie juriidilisele aadressile.

5.2. Given püüab teie päringule vastata esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast päringu saamist. Keerukate päringute korral võib vastamisaega pikendada veel kahe kuu võrra. Pikendamise korral teavitame teid vastamiseaja pikendamisest ühe kuu jooksul pärast teie taotluse saamist.

5.3. Teil on õigus juurde pääseda oma isikuandmetele, mida me töötleme. Te võite taotleda koopiat videosalvestusest, millel te esinete. Koopia taotlemisel peaksite esitama kõige täpsema aja ja kuupäeva, mil te Giveni videovalvekaamerates nähtav olite, ning mis tahes lisateabe, mis aitaks teid tuvastada.

5.4. Meil on õigus keelduda teile videosalvestuse esitamisest, kui teie taotlus on ülemäärane või nõuab ebaproportsionaalselt suuri jõupingutusi või kui see võib kahjustada kolmandate isikute õigusi. Kui teie taotluse täitmine tekitab Givenile täiendavaid halduskulusid, näiteks videosalvestuse esitamiseks vajalike andmekandjate ostmine, on meil õigus paluda teil need kulud tasuda.

5.5. Teil on õigus piirata oma andmete töötlemist – paluda meil säilitada teiega seotud videomaterjali, kui see on teile vajalik õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks. Given säilitab videosalvestise eraldi seni, kuni kaob õiguslik alus salvestise edasiseks töötlemiseks.

5.6. Teil on õigus taotleda oma andmete kustutamist, kuid arvestage palun, et kui andmete töötlemine on vajalik käesolevas eeskirjas sätestatud eesmärkidel või kui meil on andmete töötlemiseks muud põhjused, ei pruugi me neid kustutada.

5.7. Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, mida töötleme meie õigustatud huvi alusel. Siiski jätkame teie andmete töötlemist isegi siis, kui olete sellele vastu, kui meil on mõjuvad põhjused andmete töötlemise jätkamiseks.

6. KONTAKTANDMED

6.1. Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta Giveni poolt, võite meiega ühendust võtta, kirjutades aadressile: [email protected].

6.2. Kui tunnete, et teie privaatsust on rikutud, võite esitada kaebuse oma elukohajärgsele Euroopa andmekaitseinspektorile. Eestis on selleks asutuseks Eesti Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Tallinn 10134, telefon: 627 4135, e-post: [email protected].